Det här behöver du veta om radonmätning

För att upptäcka förhöjda nivåer av radon är det nödvändigt att genomföra radonmätning. För att erhålla pålitliga resultat och få fram ett årsmedelvärde bör mätningen genomföras under eldningssäsongen, vilken sträcker sig från 1 oktober till 30 april, och pågå i minst två månader. Det mest tillförlitliga sättet att mäta radon är genom användning av spårfilmsdosor, även kända som radonmätare, för långtidsmätning. Denna metod ger ett noggrant årsmedelvärde. Att utföra mätningen under en längre tidsperiod är viktigt för att erhålla ett tillförlitligt årsmedelvärde. Ju längre mättiden är, desto mer exakt blir resultatet.

Långvarig exponering för radon ökar risken för lungcancer, och när det kommer till inomhusluften är radon den näst vanligaste orsaken till lungcancer i Sverige, efter rökning. Uppskattningsvis finns det omkring 400 000 bostäder i Sverige där radonhalten överstiger referensnivån på 200 bq/m³, vilket i sin tur leder till cirka 400-500 fall av lungcancer varje år.

En långtidsmätning på minst 60 dagar under eldningssäsongen (1 oktober till 30 april) rekommenderas vid radonmätning i en villa. Detta ger ett tillförlitligt årsmedelvärde. Vid behov av snabbare resultat, exempelvis vid husköp, kan en korttidsmätning utföras. Det är dock viktigt att komma ihåg att korttidsmätningar inte ger ett årsmedelvärde. För att säkerställa radonhalten bör mätning utföras vid husköp, vid byggande av ett nytt hus, vid om- eller tillbyggnad av befintligt hus, vid förändringar av ventilationssystem eller uppvärmningssystem, eller om det har gått mer än 10 år sedan senaste mätningen genomfördes.

Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön, vilket inkluderar att vara medveten om radonhalten på arbetsplatsen. Regler för hantering av radon på arbetsplatser finns i strålskyddslagen, strålskyddsförordningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden för exponering av radon.

För att få en mätning som återspeglar den tid arbetstagare tillbringar på arbetsplatsen bör verksamheten bedrivas normalt under mätperioden. Mätningen rekommenderas att genomföras under eldningssäsongen (1 oktober till 30 april). Detta säkerställer att radonhalten mäts under den period då uppvärmningssystemen är i bruk och bidrar till en korrekt bedömning av exponeringen för arbetstagarna.

För att upptäcka radon behöver man genomföra en mätning. Det är genom mätningar som man kan fastställa radonhalten i en bostad, arbetsplats eller annan miljö. 

Relaterad information
Radon
Was ist Radon?